Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

 

 

 
 
 

Stanovy... Stanovy občanského sdružení Miřetický klub žen
Sdružení založeno dle zák. č. 83/1990 Sb.


Článek I.
Úvodní ustanovení


Název: MIŘETICKÝ KLUB ŽEN
Sídlo: Miřetice 5, pošta Čechtice, PSČ 257 65

Článek II.

Cíl sdružení


Pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí, směřujících k rozvoji kultury a sportu na venkově. Sdružení bude pořádat zejména tyto akce:

- taneční zábavy
- koncerty a výstavy
- zábavné akce pro děti
- sportovní akce
- divadelní představení pro děti i dospělé
- turistické a cykloturistické výlety
- spolupráce se státními i nestátními organizacemi
- spolupráce s partnerskými organizacemi

- besedy a osvěta


Článek III.
Členství

 

1.    Členem mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
Podmínkou vzniku členství je zaplacení členského vstupního příspěvku ve výši 100,- Kč.
2.  O přijetí za člena rozhoduje členská schůze.
3.  Členství vzniká přijetím za člena sdružení členskou schůzí, a to dnem následujícím po dni konání členské schůze.
4.  Členství zaniká:
  a) vystoupením člena doručením písemného oznámení
  b) úmrtím člena
  c) zánikem právnické osoby
  d) vyloučením dnem rozhodnutí členské schůze, vyloučení je možné z důvodu porušování povinností člena, uvedených v čl. IV. bod 2. stanov. Pro nezaplacení členského příspěvku je možno vyloučit člena, pokud tento členský příspěvek nezaplatí ani v náhradní lhůtě 3 měsíců po splatnosti.

Článek IV.
Práva a povinnosti členů

1.    Člen má právo zejména:
  a) podílet se na činnosti sdružení
  b) volit do orgánů sdružení
  c) být volen do orgánů sdružení
  d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi
2.    Člen má povinnost zejména:
  a) dodržovat stanovy
  b) podílet se na činnosti sdružení
  c) platit členské příspěvky

Článek V.
Orgány sdružení

1.    Členská schůze
2.    Výbor

Článek VI.
Členská schůze

1.    Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení.
2.    Členskou schůzi tvoří všichni členové sdružení.
3.  Členská schůze zejména:
  a) rozhoduje o změnách stanov
  b) volí členy výboru
  c) rozhoduje o zániku členství
  d) rozhoduje o zániku sdružení a majetkovém vypořádání
  e) schvaluje plán činnosti sdružení na další období
  f) rozhoduje o přijetí nových členů sdružení
  g) kontroluje činnost výboru sdružení za období mezi dvěma členskými schůzemi
  h) kontroluje hospodaření sdružení
  i) rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků, resp. mimořádných členských příspěvků
  j) schvaluje roční účetní závěrku sdružení
4.  Členská schůze je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. 
Každý člen má 1 hlas. Členská schůze rozhoduje 2/3 většinou hlasů přítomných členů.

Článek VII.
Výbor

1.    Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Je volen na období 2 let, opakovaná volba je možná.
2.    Výbor je tříčlenný.
3.  Výbor zejména:
  a) volí ze svého středu předsedu a místopředsedu
  b) koordinuje činnost sdružení
  c) svolává členskou schůzi
  d) odpovídá za vedení účetnictví sdružení
4.  Předseda a místopředseda jednají a podepisují jménem sdružení, a to každý samostatně.

Článek VIII.
Zásady hospodaření

Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Zdroji majetku jsou zejména:
  a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob
  b) výnosy z majetku
  c) příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení
  d) členské příspěvky
Za hospodaření sdružení odpovídá výbor.

Článek IX.
Zánik sdružení

Sdružení zaniká:
  a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením
  b) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění
Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

Článek X.
Závěrečná ustanovení

Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.